قران و عترت

اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم بالاخص امام زمان عجل الله فرجه

حقو ق مر د به گر د ن ز ن

یا علی مد د                                         ۱- الر سو ل ا لا عظم  صلی الله علیه و آ له و سلم  قا ل  :     من صبر علی سو ء خلق ا مر ئته اعطا ه الله من الا جر ما اعطی ا یو ب علیه السلا م  علی بلا ئه و من صبر ت علی سو ء خلق ز و جها ا عطا ها الله مثل ثو ا ب آ سیه بنت مز ا حم                               تر جمه :  حضر ت ختمی مر تبت (صلی الله علیه و آ له و سلم ) فر مو د ند : کسی که بر بد اخلا قی ز ن خو د صبر <و تحمل > کند خد ا و ند به ا و ما نند ا جر و مز د ی که به حضر ت ا یو ب <علیه السلا م > د ا د ه  عنا یت میفر ما ید            و کسی که صبر کند بر بد ا خلا قی شو هر خو د خد ا و ند به ا و ما نند ا جر و مز د آ سیه د ختر مز ا حم عنا یت میفر ما ید ( آ سیه یکی ا ز چها ر ز ن بر تر جها ن بشر یت  د ر طو ل تا ر یخ میبا شد : با ا ینکه ز ن فر عو ن بو د که مد عی بو د که خد ا است و د ر مقا بل حضر ت مو سی <علی نبینا و آ له و علیه السلا م > و بشر یت جنا یتها ی فر ا و ا نی کر د  و د ا ستا نش د ر تا ر یخ و ر و ا یا ت ثبت است با این حا ل با ایما ن تر ین ز نا ن  ز ما ن خو د ش بو د و خد ا وند د ر کل تا ر یخ بشر یت جز و چها ر ز ن قر ا ر ش د ا د)  و د ر خو د قر آ ن مجید آ یا ت بسیا ر فر ا و ا نی اختصا ص د ا د ه شد ه است نسبت به آ ن ز ما ن کو تا ه تا ر یخ ا ز حضر ت مو سی و فر عو ن و ها ما ن و قا ر و ن با بخیل و خسیس بو د نش و گنجها  و ا مو ا لی که بهم ز د ه بو د (و حتی د ر ا ین ز ما ن کسی د ر ثر و ت به پا ی ا و د ر کل جها ن ما د ی نمیر سد و بخل وخسا ست و د نا ئتی که بر ا ی فر ز ند ا ن خو د و غیر آ نها گذ ا شته و خیلی ا ز مر د م  قا ر و ن صفت می با شند  ) 

۲-عن الامام الباقر علیه السلام قال : جائت امراه الی رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فقالت یارسول الله ماحق الزوج علی المراه ؟ فقال لها ان تطیعه ولاتعصیه ولا تتصدق بشیئ من بیتها الا باذنه ولاتصوم تطوعا الا باذنه ولاتمنعه نفسها وان کانت علی ظهرقتب ولا تخرج من بیتها الا دباذنه فان خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکه السماء وملائکه الارض وملائکه الغضب وملائکه الرحمه حتی ترجع الی بیتها   فقالت یارسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل ؟ قال والداه قالت فمن اعظم الناس حقا علی المراه ؟ قال زوجها وقالت فمالی من الحق مثل ماله علی ؟ قال لا ولا من کل مائه واحده فقالت والذی بعثک بالحق لایملک رقبتی رجل ابدا

۲-حضرت باقر( علیه السلام )فرمودند زنی (خانمی) خد مت رسول اکرم (صلی الله علیه و آ له وسلم) مشرف شد وگفت ای رسول خدا چیست حق شوهر به گردن زن ؟ پس حضرت به او فرمودند:اینکه از او اطاعت کند (حرف شنوی داشته باشد ) ومعصیت او را انجام ندهد (مخالفت او را نکند ) وازمنزل خودش چیزیرا نبخشد مگر با اجازه او و روزه مستحبی نگیرد مگر با اجازه او و اورا از خودش منع نکند (در مساله جنسی و زنا شو ئی) اگر چه سواره باشد (سوار بر شتر و ما نند آ ن) واز منزل خودش بیرون نرود مگر با اجازه او پس اگر بیرون رود بدون اجا زه شو هرش لعنت میکند اورا ملاکه آ سمان وملائکه زمین وملائکه خشم وملائکه رحمت تا بر گر دد به خا نه خود سپس آ ن زن گفت ای رسول خدا کی بز رگتر ین حق را به گر دن مرد دارد ؟ رسول اعظم (ص) فرمودند پدر و ما درش آ ن زن گفت کی بزرگترین حق را به گردن زن دارد ؟ حضرت فرمودند شوهرش  آ نگاه آ ن زن گفت پس از برای من بر او چنان حقی نیست که او بر من دارد حضرت فر مو دند نه  و نه از هر صد تا ئی یکی  آ ن زن گفت قسم به آ نکه تورا به پیغمبری مبعوث کرده  هر گز مر دی ما لک گر دنم نخواهد شد (یعنی هیچوقت شوهر نخوا هم کرد چون شوهر صاحب اختیار زن خودش میباشد)  

+ نوشته شده در  جمعه 1385/11/27ساعت 14:55  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

حقو ق ز ن به گر د ن شو هر ش

یا فا طمه الز هر ا ء اغیثینا                 ۱-قا ل ابو جعفر البا قر علیهما السلا م : من ا حتمل من ا مر ئته و لو کلمه و ا حد ه ا عتق الله ر قبته من النا ر و او جب له الجنه و کتب له ما ئتی الف حسنه و محا عنه ما ئتی الف سیئه و ر فع له ما ئتی الف د ر جه و کتب له بکل شعر ه علی بد نه عبا د ه سنه                     تر جمه : ا ما م  محمد با قر علیه السلا م فر مو د ند : کسی که ا ز زن خو د تحمل کند حتی اگر یک کلمه ر ا  خد ا و ند ا و ر ا ا ز آ تش جهنم آ ز ا د میکند  و بر ا ی ا و بهشت ر ا و ا جب میگر د ا ند  و بر ا ی ا و  د و یست هز ا ر حسنه (ثو ا ب ) می نو یسد  و ا ز ا و  د و یست هز ا ر سیئه (گنا ه ) پا ک میکند  و بر ا ی ا و د و یست هز ا ر د ر جه (ها ی بهشتی) با لا می بر د  و به هر مو ئی که بر بد نش میبا شد می نو یسد بر ا ی ا و عبا د ت یک سا ل                                                                        ۲-
+ نوشته شده در  جمعه 1385/11/27ساعت 12:53  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

نگا ه به نا محر م از د ید گا ه احا د یث

۱-                        النضره الا و لی :لک والثا نیه :علیک والثا لثه : فیها هلا کک                                   تر جمه : نگا ه حرام (که بیشتر ین موا رد آن نگاه به نا محرم است   که ظا هرا خطا ب روا یت هم بیشتر متو جه نگاه مر دان است نسبت به دختران وز نا ن نا محرم ) نگاه او لی برای تو است ( که غا لبا بد ون ارا ده رخ مید هد  واز او لی استفا ده میشود چو دو می از رو ی غرض ومرض است ) ود و می بر علیه تو است  قطعا گنا ه کر ده ای و مر تکب معصیت الهی شده ای ( و مستو جب عقا ب ومجا ز ا ت  مگر اینکه تو  به با شر ائط دهگا نه ای که مو لا ی متقیا ن فر مو ده اند عمل شود انشا ء الله خد ا و ند هه را تو فیق عا جل عنا یت فر ما ید ) و سو می د ر آ ن هلا ک تو است ( چو ن اصرا ر بر صغیر ه است  و خود جز و      ا کبر کبا ئر است )                                             ۲-متن :                   النظر سهم من سها م ابلیس  مسمو مه                             تر جمه  : نگا ه به حر ا م  تیر ی است  از  تیر ها ی شیطا ن  ملعو ن که ز هر آ لو د است     
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/11/25ساعت 8:33  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

پا سخ عا جزا نه: به با زدید کنند گان بخصوص نظر دهند گا ن

وعلیکم السلام ورحمه الله وبر کاته :همچنینکه انشائ الله همه شما با قر آ ن وعترت تا حدو دی آ شنا هستید امیدوارم روز بروز سعی کنیم بر دانشمو ن افزون کنیم تا رو ز به رو ز در  مسیر تکا مل علمی وعملی قرار گیریم وخداوند تبا رک وتعا لی قطعا یاری ما خوا هد کرد چون خدا وند وعده داده است و به هیچ عنوان در وعده های الهی تخلف نمیبا شد در قر آ ن فر موده است : واللذ ین جا هدوا فینا لنهد ینهم سبلنا (ترجمه بحسب فکر و عقل قا صرم) :آ نا نکه در راه ما جهاد میکنند(یعنی کمال سعی و کو شش را بخوا طر رضای خا وند بجا ن میخرند) آ نها را هدا یت میکنیم به را هها ی خد مان  <در روا یتی است کسی که بین خود وخدای را اصلا ح کند خدا وند تبا رک وتعا لی بین او وبین سا یر بند گا نشرا اصلا ح میکند > مگر ما در سوره مبا رکه حمد روزی حد اقل <۱۰>مر تبه نمیخوا نیم : ایا ک نعبد و ایاک نستعین :اصلا شمابفرمائید معنی ایاک نستعین چیست مرا جعه بفر ما ئید یا لا اقل تر جمه اش را در هر  قر آ ن متر جم نگاه بفر ما ئید                                                                                                         
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/11/25ساعت 2:35  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

مؤ من و پنج نشا نه

متن روایت ــ عن الامام حسن عسکری علیه السلام قال: علامات المؤمن خمس: ۱ـ صلات احدی و خمسین ۲ـ و زیارة الاربعین ۳ـ والتختم بالیمین ۴ـ وتعفیر الجبین ۵ـ والجهر ببسم الله الرحمن الرحیم

ترجمه: از امام حسن عسکری علیه السلام: پنج نشانه از برای مؤمن است: ۱ـ پنجاه و یک رکعت نماز (نمازهای واجب یومیه ۱۷ رکعت ونافله های روزانه ۳۴ رکعت) ۲ــ و زیارت چهلم امام حسین علیه السلام (۲۰ ماه صفر) ۳ــ پوشیدن انگشتر در دست راست ۴ــ پینه بستن پیشانی از کثرت سجود ۵ــ بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم در همه نمازها(حتی در نمازهای اخفاتیه که باید حمد و سوره را آهسته بخواند مستحب است بسم الله بلند گفته شود)‍.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/11/22ساعت 17:4  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

مو من به سه نشا نه نیا ز دا رد

۱- متن روایت: المو من یحتا ج الی ثلا ث خصا ل : تو فیق من الله  و وا عظ من نفسه  وقبو ل ممن ینصحه               تر جمه :  آ دم با ایما ن به سه نشا نه نیا ز دارد : تو فیقات وتا ییدات خدا وند تبا رک    وا عظ درو نی (سر زنش که از وجدان وفطرت نشات میگیرد   چون  این وا عظ همان نفس لوا مه ای است که در آ یه مبار که در مقا بل نفس اما ره خدا وند به آ ن قسم خو رده است : والنفس اللوا مه ) وقبو ل میکند از نصیحت کننده (البته وقتی است که نصیحت وعتا ب او درست وحق باشد انسان منصف بی درنگ قبو ل خوا هد کرد ویکی از علا متهای ایمان در او محقق میشود البته اگر این بصو رت خصلت و خو شده با شد 
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1385/11/19ساعت 0:29  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

زن <خا نمها>در بعضی از روا یات

۱-متن عر بی : ذکر رسو ل الله <صلی الله علیه و آ له النساء فقال:عظو هن بالمعروف قبل ان یا مر نکم بالمنکر    و تعو ذوا بالله من شرار هن وکونوا من خیا رهن علی حذر

تر جمه : رسو ل اکرم <صلی الله علیه و آ له و سلم > زنها را یاد کر دند و خطاب به مر دها فر مو دند :     آ نها را  به کا ر های نیک و پسند یده  وعظ و ار شاد کنید  قبل از آ نکه آ نها  به شما د ستو ر کا ر های زشت و نا پسندیده به دهند

 و به خدا پناه به برید از زنها ی بد  واز خو با ن آ نها هرا سان با شید و را ه احتیا ط را پیشه به گیرید (در نتیجه مثل مر د ها ی لا ابا لی  این زمان نبا شید که همه اسرار خو درا  به زنها ی خود میگو یند وفکر روزی که ز نش سوء استفا ده کند نمیبا شند چه در اختلاف به انواع گو نا گو نش از طلاق و مهر و سوء تفا هم و چه در غیر آ ن ما نند مجا لس خا له زنکی که وقت کم میآ ورند چون حر فهای بیخود و شیطا نی فرا وان دا رند  بیشتر  زنها غا لبا )                                                                         ۲-ر و ا یت : قا ل ا لا ما م علی ا بن ا بی طا لب علیه السلا م : کل ا مر ئ تد بر ه ا مر ئته فهو ملعو ن                           تر جمه :  حضر ت ا میر المو منین علیه السلا م فر مو د ند : هر مر د ی که ز نش ا و ر ا تد بیر کند ( بیشتر ا ختیا ر ا ت و ا مو ر ا ت ز ند گی و تصمیما ت ر ا به ا و سپر د ه با شد ) ملعو ن است ( آ یا لعنت خد ا و ملا ئکه یا پیغمبر ا ن و ا ئمه علیهم السلا م یا تما م بشر یت یا تما م مخلو قا ت یا همه مو ا ر د : الله العا لم   خد ا و ند بر همه چیز آ گا ه تر ا ست )                                                             ۳- ر و ا یت : قا ل ر سو ل الله صلی الله علیه و آ له و سلم : و لا تخر ج من بیتها الا با ذ نه  فا ن خر جت بغیر ا ذ نه لعنتها ملا ئکه السما ء و ملا ئکه الا ر ض و ملا ئکه الغضب و ملا ئکه الر حمه  حتی تر جع الی بیتها      تر جمه : پیغمبر اکر م ا شر ف مخلو قا ت د ر و د بر ا و خا ند ا ن پا ک و مطهر ش فر مو د ند : و اینکه ا ز خا نه خو د بیر و ن نر و د مگر با ا جا ز ه شو هر ش  پس اگر بیر و ن ر فت بد و ن ا جا ز ه ا و : لعنتش میکنند ملا ئکه آ سما ن و ملا ئکه ز مین و ملا ئکه خشم خد ا و ملا ئکه ر حمت خدا تا اینکه به خا نه خو د ش بر گر دد

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/11/18ساعت 14:15  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

صلواتی که معادل 000/10 صلوات است

بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سید نا ونبینا محمد وآله ما اختلف الملوان وتعا قب العصران وکر الجدیدان واستقبل الفرقدان وبلغ رو حه وارواح اهل بیته منا التحیة والسلام
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/11/18ساعت 0:45  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

علم وعمل وتعلیم

۱- متن روایت :من تعلم لله وعمل لله وعلم لله دعی فی ملکوت السماوات عضیما : ترجمه :کسی که برای خدا علم دین خودرا بیا موزد<یاد بگیرد>وبرای خدا عمل کند<در رفتار وکردار خود به اجرا بگذارد یعنی عالم بی عمل نباشد پس عا مل با عمل شد>وبرای خدا به دیگران بیا موزد<یادشان به دهد>:در ملکوت آسمانها اورا به عظ ضمت یاد میکنند
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1385/11/18ساعت 0:38  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

از فرمایشات حضرت امام صادق علیه السلام

۱ــ عن ابی عبد الله علیه السلام: قال ظهر ابلیس لیحیی بن ذکریا علیه السلام واذا علیه معالیق من کل شیء فقال له یحیی: ما هذه المعالیق یا ابلیس فقال: هذه الشهوات التی اصبتها من ابن آدم. قا ل فهل لی منها ئشیئ  قال: ربما شبعت فثقلتک عن الصلاة والذکر‍. قال یحیی: لله علی ان لا أملاء بطنی من طعام ابدا‍. فقال ابلیس: لله علی ان لا انصح مسلما ابدا ـــ‌ ثم قال ابو عبد الله علیه السلام: یا حفص لله علی جعفر و آل جعفر‍ ان لا یملأو بطونهم ابدا ولله علی جعفر و آل جعفر ان لا یعملوا للدنیا ابدا. (بحار الانوار. ج ۶۶.ص۳۳۴.ح ۱۸.باب ۵ و وسائل الشیعة.ج۱۶.باب۱. ص۴۹۹.ح ۸. از کتاب محاسن نقل شده است)

 تر جمه : ا ز حضر ت ا ما م  جعفر صا د ق علیه السلا م  : فر مو د ند ظا هر شد شیطا ن بر ا ی یحی ا بن ز کر یا علیهما السلا م   د ر هنگا می که بر شیطا ن آ و یز ه ها ئی ا ز هر چیز و جو د د ا شت  پس حضرت یحیی به ا و گفت : ا ین آ ویز ه ها چیست  ای شیطا ن   آ نگا ه شیطا ن گفت : این شهو ت ها ئی است که ا ز فر ز ند ا ن آ د م به د ست آ و ر د م  یحیی  فر مو د : آ یا ا ز میا ن ا ینها هم بر ا ی من گما شته ا ی  شیطا ن گفت :  گا هی سیر شد ی و سنگینت کر د ا ز نما ز و ذ کر  یحیی فر مو د (قسم جلا له خو ر د  که د ر شکستن و عمل نکر د ن به همچین قسمی ا گر با شر ا ئط قسم خو ر د ه با شد   کفا ر ه و ا جب میشو د ) : بر ا ی خد ا است بر من که هیچگا ه شکمم ر ا ا ز غذ ا ئی سیر نکنم  شیطا ن گفت بر ا ی خد ا است بر من که هیچگا ه مسلما نی ر ا نصیحت و مو عظه نکنم ---سپس ا ما م جعفر صا د ق فر مو د ند : ای حفص (ا سم ر ا و ی است ) :  بر ا ی خد ا ا ست بر جعفر و آ ل جعفر هیچگا ه شکمها یشا ن ر ا سیر نکنند  و بر ا ی خد ا است بر جعفر و آ ل جعفر  هیچگا ه بر ا ی د نیا  کا ر نکنند     (منا بع ر و ا ئی د ر متن ذ کر شد ه ) 

+ نوشته شده در  سه شنبه 1385/11/17ساعت 21:18  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

آیة الکرسی

۱ــ هر که آیة الکرسی را بخواند خداوند تبارک و تعالی یک ملک برای حفظش موکل میکند‍. و هر که دو بار بخواد دو ملک. و هر که سه بار سه ملک. و هر که چهار بار چهار ملک. وهر که آیة الکرسی را پنج بار بخواند: خداوند تبارک وتعالی به ملائکه دستور میدهد بروید کنار که خودم حافظ او خواهم بود.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1385/11/17ساعت 21:6  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

از فرمایشات حضرت امام حسین علیه السلام

۱-المومن لایسیی ولایعتذر    یعنی انسانی که به ایمان موصوف است کاربدنمیکندتااحتیاج به معذرت خواهی بیداکند

 ۲ــ امام حسین علیه السلام به فرزندشان امام زین العابدین علیه السلام فرمودند: ای بنی ایاک وظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله.

ای فرزندم هرگز ظلم نکن به کسی که یاوری به جز خدا ندارد.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/11/15ساعت 22:25  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  | 

دعای زمان غیبت حضرت امام مهدی عجل الله فرجه

۱-اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرفک ولم اعرف رسولک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی

+ نوشته شده در  یکشنبه 1385/11/15ساعت 21:37  توسط سید امیر مجتهد سیستانی  |